Ελληνικό Πρόγραμμα "ΕΝοσΑΙ"

Το παρόν έργο αφορά στην υποστήριξη και διενέργεια διεπιστημονικής έρευνας με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ανάλυση «αντιπροσωπευτικών» νοσημάτων από μείζονες νοσολογικές οντότητες του πεδίου της Αιματολογίας. Συγκεκριμένα, αφορά στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) (χαρακτηριστική νόσος της κατηγορίας των λεμφουπερπλαστικών νοσημάτων) και τη χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία (ΧΙΟ) (χαρακτηριστική νόσος της κατηγορίας των νοσημάτων της μυελικής ανεπάρκειας).